Certifikace

  • Certifikát managementu
    kvality
  • Certifikát environmentálního
    managementu

Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

Management společnosti stanovil základní směry politiky kvality, environmentu a BOZP pronásledujíci období takto:

Dlouhodobou a systematickou péčí o kvalitu poskytovaných služeb a výrobků v oblasti silničních prací, s proaktivním přístupem a preventivní ochranou k životnímu prostředí, používat vybudované systemy řízení, kvality, environmentu a metrologie jako základní nástroje pro uspokojování očekávaných požadavků zákazníků s trendem zvyšování jejich sodkojenosti, při dodržování BOZP.

Spolupracovat se všemi zákazníky a dodavateli na základě dobrých partnerských vztahů, výhodné spolupráce v rámci ochrany životního prostředí, odsouhlasených a řízených rizik.

Systémy řízení společnosti OS, kvality QMS, environmentu EMS a metrologie MMS trvale rozvíjet hodnocením efektivity pomocí určených nástrojů pro dosahování neustálého zlepšování.

Management se zavazuje v předmětných činnostech podnikání respektovat právní a jine závazné požadavky a zvyšovat výkonnost EMS, včetně předcházení zraněním a nemocem z povolání s dodržováním BOZP.

Uvedená politika je pro všechny pracovníky společnosti závazná a je naplňovaná pomocí osobních závazků všech členů vrcholoveho vedení a zaměstnanců, pro dosahování neustálého zlepšování v jednotlivých oblastech řizení systémů kvality, prevence znečištění a BOZP.

09/09/2011

Marek Tkáčik
Jednatel